Home / Trúc Vy Hochay

Trúc Vy Hochay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 43: Câu bị động đặc biệt 3 – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-42-cau-bi-dong-2-hoc-hay-347.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 43: Câu bị động đặc biệt 3 – HocHay Câu nhờ vả với các động từ have, get, make có thể được đổi sang câu bị động với cấu trúc:   Cấu trúc active voice Cấu trúc passive voice Ví …

xem blog

Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 42: Câu bị động đặc biệt 2 – Học hay

Xem chi tiết tại: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-42-cau-bi-dong-2-hoc-hay-347.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 42: Câu bị động đặc biệt 2 – HocHay 1. Thể bị động của các động từ tường thuật – Các động từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, think, …

xem blog

Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 41: Câu bị động đặc biệt 1 – Học hay

Xem chi tiết tại : https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-41-cau-bi-dong-dac-biet-1-hoc-hay-346.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 41: Câu bị động đặc biệt 1 – HocHay 1. Câu chủ động có hai tân ngữ – Nếu trong câu có 2 tân ngữ (thưởng xảy ra với các động từ như give, lend, make, …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 40: Câu bị động – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-40-cau-bi-dong-hoc-hay-345.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 40: Câu bị động – HocHay Để chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động trong tiếng anh, ta cần: Bước 1: Chuyển tân ngữ chủ động thành chủ ngữ bị động Ví dụ: My brother wrote a …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 39: Wish – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-39-wish-hoc-hay-344.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 39: Wish – HocHay – Chúng ta dùng ‘wish somebody luck / all the best / success’ etc. : I wish you all the best in the future. I saw Mark before the exam and he wished me luck. – …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 38: If I had known….I wish I had known… – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-38-if-i-had-known-i-wish-i-had-known-hoc-hay-343.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 38: If I had known….I wish I had known… – HocHay A. IF I HAD KNOWN – Cách dùng: Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ. Câu điều kiện loại …

xem blog

Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 36: If I do….If I did… – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-36-if-i-do-if-i-did-hoc-hay-341.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 36: If I do….If I did… – HocHay A. IF I DO – Cách dùng: Câu điều kiện loại 1 diễn trả một sự việc/hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Cấu trúc: If …

xem blog

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 35: Can/Could/Would you…?- Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-35-can-could-would-you-hoc-hay-340.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 35: Can/Could/Would you…? – HocHay Yêu cầu ai làm một việc gì đó – Dùng can/could Can/Could you wait a moment, please? Helen, can you do me a favour? Excuse me, could you tell me how to get …

xem blog

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 34: Would – Học hay

Xem chi tiết: https://hochay.com/luyen-thi-toeic/sach-ngu-phap-luyen-thi-toeic-unit-34-would-hoc-hay-339.html Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 34: Would – HocHay Dùng để diễn tả thì Tương lai trong quá khứ (future in the past) hay trong các loại câu điều kiện (Loại 2 và 3), đôi khi thay thế cho will để tạo ra câu trang trọng …

xem blog